Interactive projection bar

Projection interactive bar table

DateJul 2020
LocationFloating bar
ArtistPeppercorns Interactive
CategoryInteractive, Installation

Interactive design: Zhang Zhaoqing, Xu Zhewei, Hu Jinxiang
Computer Vision: Hu ChinHsiang
Visual design: Mr.FF French fries
Animation design: Zhuo Jiewei
Photographic editing: Chen Guanwen, Chen Pinru

Share: